Slow drip coffee

Specialty Coffee คือ อะไร ทำไมต้องสเปเชียล

น่าดีใจมาก ที่วงการกาแฟไทยของเราเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ผู้คนเริ่มเปิดใจ และเริ่มให้คว …

Specialty Coffee คือ อะไร ทำไมต้องสเปเชียล อ่านต่อ »