เกษตรกร กับการค้ากาแฟที่เป็นธรรม การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การค้าที่เป็นธรรม หรือ Fair Trade หลักการนี้เป็นหลักการที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางด้านการค้า โดยที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของความเป็นธรรม และความยั่งยืนในความสัมพันธ์การค้าระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค สำหรับเกษตรกรกาแฟแล้ว การค้ากาแฟที่เป็นธรรมนั้น เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ผลิตเป็นอย่างมาก ในหลายพื้นที่การค้าที่ทำอยู่แล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอีกหลายหลายพื้นที่บนโลก ในหลายพื้นที่ปลูกกาแฟ ที่เกษตรกรยังไม่ได้รับรายได้เท่าที่พวกเขาควรจะได้ ยังถูกกดขี่ และถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรรณรงค์ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในเรื่องการค้าที่เป็นธรรมและเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกันอยู่

ในบทความนี้ เราจะชวนคุณมาศึกษาลึกลงไปในด้านต่างๆ ของการค้ากาแฟแบบเป็นธรรม ผลกระทบของสิ่งนี้ต่อชุมชนเกษตรกรกาแฟ และการส่งเสริมการปฏิบัติ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่กาแฟ เป็นอย่างไรและควรที่จะเป็นอย่างไร

Fair Coffee

หลักการของการค้ากาแฟที่เป็นธรรม

การค้าที่เป็นธรรม ในที่นี้คือการค้ากาแฟกับ เกษตรกร กาแฟ มีพื้นฐานโดยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความยั่งยืนในความสัมพันธ์การค้า เหล่านี้ประกอบด้วยเงื่อนไขมากมายได้แก่

  • ราคาที่เป็นธรรม เกษตรกรต้องได้รับการรับรองว่า กาแฟของพวกเขาจะได้รับราคาที่เป็นธรรม และมีความมั่นคงทางด้านรายได้ ซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องสะท้อนราคาที่เป็นจริงในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน จะต้องให้รายได้ที่เพียงพอให้เกษตรกรและครอบครัวสามารถอยู่ได้ และลงทุนทำการเกษตรต่อไปได้
  • เงื่อนไขของการค้าที่เป็นธรรม จำเป็นจะต้องรับรองในกระบวนการการทำการเกษตรที่ไม่ผิดกฎ มีความเท่าเทียมในด้านของการใช้แรงงาน และไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในฟาร์ม ยกตัวอย่างเช่นไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการบังคับแรงงานให้ทำงาน โดยจำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนเงื่อนไขให้กับเกษตรกรในด้านการทำงานที่มีความปลอดภัย และมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ถึงแม้จะเป็นลูกจ้างก็ตาม แต่ก็จำเป็นจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในชื่อของการผลิตกาแฟ
  • มีการแบ่งสันปันส่วนเงินที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมเป็น สำหรับการทำการเกษตรในรูปแบบรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบที่มีการร่วมกันของหลายส่วน เงินที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินรายได้ หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุน จำเป็นที่จะต้องได้รับการแบ่งสรรปันสุขอย่างเป็นธรรม จำเป็นที่จะต้องถูกลงทุนในโครงการพัฒนาชุมชน ที่จะต้องนำโดยชุมชนเอง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การศึกษา การดูแลทางด้านสุขภาพ โครงการสาธารณสุขต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอื่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
  • มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และก็ต้องไม่ลืมข้อนี้ด้วยเช่นเดียวกัน การทำการค้ากาแฟที่เป็นธรรม สามารถที่จะเหมารวมถึงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่นการทำเกษตรอินทรีย์ การทำทำการเกษตรป่า การทำการเกษตรที่ประหยัดน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตกาแฟด้วย

ผลกระทบต่อชุมชนเกษตร

การทำการค้าแบบเป็นธรรมนั้น มีผลกระทบที่สำคัญเป็นอย่างมาก และผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนเกษตรกรกาแฟ อย่างแรกคือการส่งเสริมการเป็นเจ้าของธุรกิจ เมื่อการค้าเป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้ว มันจะสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและเกษตรกรได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการให้ราคาที่เป็นธรรม และการให้รายได้ที่มั่นคงต่อ เกษตรกร จะเป็นกำลังใจให้ เกษตรกร และสามารถสามารถทำให้พวกเขานำเงินไปต่อยอดลงทุนในฟาร์มของพวกเขาได้ สามารถนำไปปรับปรุงวิธีการทางการเกษตรได้ และนำไปสร้างรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นได้ หากเป็นระบบสหกรณ์ที่ทำงานกันเป็นระบบชุมชน ก็อาจนำเงินที่ได้ไปพัฒนาชุมชน ยกตัวอย่างเช่นการนำไปสร้างโรงเรียน สร้างคลินิกสุขภาพ ปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานในการทำงานอย่างการจัดการน้ำบาดาล หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

นอกจากนี้แล้ว การทำการเกษตรและการค้าอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการเป็นเจ้าของธุรกิจ ยังสามารถที่จะทำให้ผู้ผลิตสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากร เข้าถึงการฝึกอบรม และเข้าถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความเสมอภาคทางสังคม และความเสมอภาคทางเพศในชุมชนเกษตรกาแฟมากยิ่งขึ้นด้วย สิ่งนี้ยังเสริมความสามารถในการทำงานของชุมชน ให้สามารถสู้กับปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้ด้วย มันนำมาซึ่งความแข็งแกร่งและการรับมือกับอุปสรรคมากมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสังคม

การทำการเกษตรและการค้าอย่างเป็นธรรม อย่างเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลอย่างมากสำหรับผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนหนึ่ง ตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น หากเป็นกาแฟ ผู้บริโภคส่วนหนึ่งมักจะเลือกซื้อกาแฟที่มีความเท่าเทียม ผู้บริโภคจะสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟที่มีความยั่งยืน สามารถเชื่อถือได้ และตรวจสอบย้อนหลังได้ กาแฟซึ่งเกษตรกรถูกปฏิบัติด้วยความเคารพ นายจ้างเป็นมิตรกับลูกจ้าง ให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิและคุ้มครองเกษตรกรผู้เป็นลูกจ้าง เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งคาดหวังต่อกาแฟที่พวกเขาดื่ม

นอกจากนี้แล้ว การการันตีหรือการติดฉลากที่รับรองอื่นๆ ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งมองหาด้วยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น สลากที่รองรับว่ากาแฟเป็นกาแฟที่ปลูกแบบออร์แกนิค หรือการการันตีอื่นอีกมากมาย เหล่านี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถการันตีต่อผู้บริโภคได้ ว่ากาแฟที่พวกเขาถืออยู่ในมือ เป็นกาแฟที่อย่างน้อยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงสู้กาแฟ พวกเขาจะสนับสนุนแบรนด์ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเราจึงอาจที่จะกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคก็มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดเกิดขึ้นได้ในอุตสาหกรรมกาแฟ

Fair Trade Sign

โดยสรุปแล้ว การทำการเกษตรกาแฟ และการค้ากาแฟอย่างเป็นธรรมนั้น ก่อให้เกิดความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย สิ่งนี้ค่อนข้างมีความสำคัญในอุตสาหกรรมกาแฟ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของกาแฟของพวกเขาได้ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นได้ สามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สิ่งนี้ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และโอกาสทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนเกษตรกร และยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีในอุตสาหกรรมกาแฟโดยรวมด้วย

แน่นอนว่าผู้บริโภคมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่จะทำให้เกิดการค้าอย่างเป็นธรรมนี้ โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่แค่ในด้านของราคาเท่านั้น แต่ยังเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรายย่อย หรือเกษตรกรที่เป็นลูกจ้างด้วย